Engels

Voor cursus aanbieders

Biedt uw bedrijf of instelling een technische cursus op academisch niveau voor de maritieme industrie, vraag dan het Pamas keurmerk aan. Met het Pamas keurmerk toont u aan dat uw cursus voldoet aan de kwaliteitseisen die de maritieme industrie aan cursussen stelt. Uw cursus wordt opgenomen in het gecertificeerde programma aanbod dat de maritieme industrie en kennisinstellingen inzet voor de ontwikkeling van hun hoger geschoold technisch personeel.

Procedure

Na registratie kunt u uw cursus aanmelden voor het keurmerk. Een onafhankelijke beoordelingscommissie samengesteld met deskundigen uit de industrie en kenniswereld beoordeelt de cursus op de kwaliteitscriteria die door de bedrijven en kennisinstellingen zijn vastgesteld. Na een positieve beoordeling is uw cursus Pamas gecertificeerd en wordt de cursus opgenomen in het overzicht en gepromoot bij het bedrijfsleven. Meer informatie treft u in de keurmerkregeling.

Via de onderstaande button kunnen bestaande aanbieders inloggen en nieuwe aanbieders zich registreren.

Inloggen

Beoordelingsschema

De beoordelingscommissie onderscheidt bij het beoordelen van keurmerk aanvragen vier stappen, zie onderstaand schema. De commissie kijkt ook hoe de evaluatie uitkomsten van de cursisten worden ingezet om de cursus, indien nodig, te verbeteren.

Beoordelingsschema

Heeft u nog vragen, stuur dan een email naar info@pamaskeurmerk.nl of neem telefonisch contact met ons op op nummer 06 1239 0857

Kwaliteits- en beoordelingscriteria

De materialen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld op de volgende kwaliteitscriteria. Per kwaliteitscriterium zijn beoordelingscriteria opgesteld.

 1. Voorlichting
  • De instroomeisen zijn helder geformuleerd
  • De cursus heeft duidelijke en meetbare leerdoelen
  • Er is duidelijk aangegeven welke leermiddelen en werkvormen worden gebruikt en hoe de leermiddelen worden ingezet.
  • Duur en belasting voor de deelnemers zijn duidelijk omschreven
 2. Programma inhoud en toetsing
  • Het programma is gericht op de maritieme praktijk, is actueel en op academisch niveau
  • Instroomniveau, cursusinhoud en cursusomvang zijn zo gekozen dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat cursisten de leerdoelen kunnen bereiken.
  • Titel, leerdoel, werkvorm en inhoud zijn consistent
  • De toetsing (weten/begrijpen/toepassen) is gekoppeld aan de leerdoelen en het is duidelijk hoe en door wie de toetsing plaatsvindt
 3. Leermiddelen, voorzieningen en inzet personeel
  • Gebruikte materialen en voorzieningen zijn actueel
  • Docenten beschikken over bewezen kennis en (ruime) ervaring met advies en toepassing over de materie uit de cursus
 4. Interne kwaliteitszorg
  • Evaluatie door deelnemers en docenten
  • Gebruik evaluatieresultaten tbv aanpassing cursus